Privacy Beleid

Dace Media, gevestigd te Lelystad – Zeepkruidstraat 31, 8245 LH. Dace Media is een eenmanszaak en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53389441.

Dace Media geeft veel om jouw privacy. Dace Media verwerkt en gebruikt jouw gegevens dan ook op een veilige manier, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dace Media verwerkt uitsluitend gegevens die zij nodig hebben voor (het verbeteren van) hun dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die zij over jou en jouw gebruik van hun diensten hebben verzameld. Dace Media stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dace Media verklaart het volgende:

Dace Media is verwerkingsverantwoordelijke in zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor eigen doeleinden en Dace Media hiervoor zelf de middelen bepaald. In zoverre er persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt worden in opdracht van de klant treedt Dace Media op als verwerker.

Dace Media erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel Dace Media als de klant dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt Dace Media zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.

Dace Media verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van de door de klant toevertrouwde opdracht, alsmede in geval van contactname via het contactformulier en/of het bezoek aan de website. Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.

Website
Door het consulteren van de website van Dace Media (www.dacemedia.nl) en/of door gebruik te maken van het contactformulier erkent de betrokkene kennis te hebben genomen van het privacybeleid en verklaart zich akkoord met het feit dat Dace Media gebruik kan en mag maken van de verzamelde persoonsgegevens rekening houdende met de draagwijdte van het verzoek waarvoor de gegevens werden verschaft. Dace Media waarborgt in geen geval de volledigheid, correctheid en het up-to-date zijn van de op de website vervatte informatie, noch van de inhoud van websites van derden waar naar doorverwezen wordt.

Webhosting website

Dace Media neemt webhosting- en e-maildiensten af van Alboweb. Alboweb verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Alboweb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Alboweb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Zakelijk e-mailverkeer
Dace Media maakt voor reguliere zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en de gegevens van Dace Media zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot de postvak van Dace Media. Dace Media behandelt al het e-mailverkeer vertrouwelijk.

Verwerking van persoonsgegevens
Dace Media gebruikt de persoonsgegevens van klanten uitsluitend ten behoeve van de aangeboden dienstverlening. Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die de klant verstrekt. Dace Media gebruikt persoonsgegevens niet voor (gerichte) marketing. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Dace Media of een eed of wettelijke verplichting.

Dace Media bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dan wel hetgeen op grond van wettelijke plichtplegingen vereist is. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Dace Media facturen met persoonsgegevens te bewaren. Dace Media bewaart deze (persoons)gegevens voor zolang de toepasselijke termijn.

Verwerkingsgrond
Door beroep te doen op de dienstverlening van Dace Media of het invullen van het contactformulier op de website en het hierbij overmaken van persoonsgegevens erkent en aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden. De klant en/of de betrokkene blijft evenwel eigenaar van de ter beschikking gestelde gegevens.

Voor de persoonsgegevens die Dace Media als verantwoordelijke ontvangt vanwege de klant en die worden aangewend voor marketingdoeleinden en klantenbeheer, valt Dace Media terug op de wettelijke grondslag van het gerechtvaardigd belang bestaande uit de situatie waarbij de betrokkene klant is van Dace Media als gevolg van het plaatsen van een opdracht, dan wel expliciet verkregen toestemming. De klant in diens hoedanigheid als betrokkene beschikt ten allen tijden over de mogelijkheid tot het wijzigen of om de gegeven toestemming terug in te trekken, in zoverre de verwerking hiervan louter gebaseerd is op diens toestemming.

Verwerkingsdoeleinden
Dace Media verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Naam, voornaam, e-mailadres
Verwerken van verzoeken gericht aan Dace Media via mail of de website, informering omtrent producten en diensten.

Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en btw-nummer
Uitvoering diensten, boekhoudkundige doeleinden (facturatie), wettelijke verplichtingen (identificatieplicht).

Wanneer je de website van Dace Media bezoekt en desgevallend gebruik maakt van het contactformulier, is het mogelijk dat bepaalde gegevens ter beschikking gesteld dienen te worden om contactname te vergemakkelijken. Deze informatie zal uitsluitend intern worden aangewend. Dace Media maakt daarnaast gebruik van cookies die bepaalde informatie kunnen registeren van het websitebezoek, waaronder ook persoonsgegevens. Ook wanneer er beroep wordt gedaan op Dace Media dient zij over bepaalde persoonsgegevens te beschikken dewelke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dace Media zal bij iedere verwerking enkel die persoonsgegevens aanwenden die minimaal noodzakelijk zijn in het kader van de gevraagde dienstverlening.

Onderaannemers en verwerkers
Dace Media kan in sommige gevallen gebruik maken van subverwerkers die in opdracht en onder toezicht van Dace Media persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht. Dace Media ziet er op toe dat de door haar aangeduide verwerkers, waaronder onderaannemers, persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en zich hierbij, al dan niet contractueel, verbinden tot de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen op basis van art. 28 AVG.

De subverwerker beslist hierbij autonoom over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, rekening houdende met de risico’s verbonden aan diens expertise. Bij gebreke aan eenzelfde expertise is Dace Media als verwerkingsverantwoordelijke niet aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige verwerkingen die ingevolge een verkeerdelijke inschatting van de subverwerker plaatsvinden. Dace Media draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of corruptie van data, diefstal van gegevens, virussen of andere aanvallen op de informaticasystemen en (cloud-)servers van de subverwerker.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Behoudens in relatie tot de subverwerkers en onderaannemers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal Dace Media geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij in geval van uitdrukkelijke toestemming, op verzoek van de betrokkene, gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit bij wet wordt opgelegd. In dit laatste geval stelt Dace Media de betrokkene onverwijld in kennis te stellen van het verzoek vanwege de betrokken instanties en/of overheden.

Rechten
In het kader van de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens: het recht op inzage, het recht op verbetering en/of aanvulling van de verzamelde gegevens, het recht om het doel van de verwerking te beperken, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht om bewaar in te dienen. Vragen omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens of een beroep op jouw rechten als betrokkene kan gericht worden aan Dace Media via een schriftelijk, gemotiveerd naar info@dacemedia.nl. Dace Media verwerkt elk verzoek onverwijld en koppelt hier over terug binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen heeft Dace Media het recht deze termijn te verlengen met twee maanden, in welk geval Dace Media de betrokkene hierover informeert binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Dace Media garandeert dat zij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bijhoudt om het beoogde doel te bereiken, uitgezonderd wat betreft de boekhoudkundige stavingstukken en deze inzake aansprakelijkheidsclaims, dewelke mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een adequate naservice, dan wel toekomstige dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen. Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking gesteld van de betrokkene.

Slot
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij Dace Media is Mevr. Diana Buitendijk-Elias (info@dacemedia.nl). Dace Media behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen indien dit nodig zou blijken om aan diens rechten en/of verplichtingen onder de AVG te voldoen. Wezenlijke wijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden op de website. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen.