Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn op aanvraag te verkrijgen via info@dacemedia.nl en via www.dacemedia.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie (juli 2020) c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Dace Media. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

artikel 1.   algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dace Media en een opdrachtgever waarop Dace Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dace Media, voor de uitvoering, waarvan door Dace Media derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dace Media en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Dace Media niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dace Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2.   overeenkomst, offertes en bevestiging

 1. Alle offertes van Dace Media zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Prijsopgaven kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn als gevolg van een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 2. Dace Media kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, onderhouds- en verzend- en administratiekosten, maar ook kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes en kosten van derden voor advies. Deze kosten zullen, tot voorzover dit voorzienbaar is, vooraf gespecificeerd en voorgelegd worden aan opdrachtgever.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dace Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dace Media anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dace Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Opdrachtgever dient schriftelijk de opdracht(en) te bevestigen. Indien opdrachtgever hier niet in slaagt, maar desondanks ermee instemt dat Dace Media aan de opdracht begint, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Eventuele nadere afspraken en bedingen zijn enkel bindend voor Dace Media indien deze schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtgever.

artikel 3.   contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Dace Media en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Het door Dace Media opgegeven termijn voor de uit te voeren opdracht is indicatief van aard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, Dace Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Dace Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Dace Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, zoals redelijkerwijs verwacht mag worden van een professioneel grafisch vormgever, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Dace Media, opdrachtgever op de hoogte houden over de algehele status en voortgang van de werkzaamheden op dat moment.
 5. Dace Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door Dace Media of door Dace Media ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Levering geschiedt af bedrijf van Dace Media. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Dace Media gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
 8. Dace Media draagt zorg voor een tijdige facturering en is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Dace Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dace Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan Dace Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dace Media zijn verstrekt, en/of opdrachtgever niet volledig duidelijk is geweest met betrekking tot de uit te voeren opdracht of briefing, heeft Dace Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan Dace Media ter beschikking heeft gesteld. Dace Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dace Media is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dace Media zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Dace Media gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Dace Media en opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Dace Media op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te wijzigen, op te zeggen of te annuleren.
 13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dace Media een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 14. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte wat in eerste instantie is overeengekomen door beide partijen, zijn geen reden tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit indien deze afwijkingen, rekening houdende met de op dat moment geldende omstandigheden, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.
 15. Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Dace Media gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Dace Media daardoor direct of indirect ontstaan.
 16. Indien Dace Media met opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Dace Media niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, halffabricaten, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 17. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Dace Media
  – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Dace Media rustende verplichting ingevolge de wet;
  – indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4.   opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Dace Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Dace Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Dace Media kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Dace Media bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dace Media kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dace Media op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dace Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Dace Media tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Dace Media gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Vergoeding van de schade bedoeld in het vorige lid, omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Dace Media op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 35% van het resterende deel van het honorarium dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 7. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dace Media gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dace Media, zal Dace Media in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Dace Media extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Dace Media anders aangeeft.
 9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dace Media vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dace Media op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- opleverings- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 11. Wanneer de werkzaamheden van Dace Media, op herhaaldelijk verzoek van opdrachtgever, bestaan uit het structureel verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is er sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze duurovereenkomst is enkel te beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van minstens drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Dace Media blijft afnemen, dan wel in ieder geval financieel zal compenseren.

artikel 5. overmacht

 1. Dace Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling voor zijn/haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dace Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dace Media niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dace Media of van derden daaronder begrepen. Dace Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dace Media zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Dace Media kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij
 4. Voor zover Dace Media ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dace Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6. betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden, zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dace Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dace Media aangegeven. Dace Media is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Dace Media heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dace Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dace Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dace Media verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever, die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW), is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Het verzuim van de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen 14 dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Dace Media echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7. gebruik van het resultaat

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Dace Media geleverde resultaat blijft te allen tijde eigendom van Dace Media. Indien opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Dace Media gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, verkrijgt opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Als er over de bestemming geen afspraken gemaakt zijn, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) in eerste instantie is verstrekt.
 2. Indien het resultaat mede betrekking heeft op werken waar rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken over hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
 3. Het door in het kader van de overeenkomst Dace Media geleverde resultaat mag niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het resultaat te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Opdrachtgever, of een door opdrachtgever ingeschakelde derde, mag zonder schriftelijke toestemming nimmer het resultaat van de opdracht aanpassen, (her)gebruiken -of uitvoeren anders dan is overeengekomen. Mocht toestemming hiervoor gewenst zijn, dan kan Dace Media aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een schappelijke vergoeding.
 5. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, waaronder wijziging, verminking of aantasting van zowel het voorlopige –als definitieve resultaat, heeft de Dace Media recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar of zijn rechten. Deze vergoeding bedraagt minimaal twee maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.
 6. Dace Media heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever, de bevoegd –en vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotiedoeleinden.

artikel 8. garanties, vrijwaringen

 1. Dace Media garandeert dat het geleverde werk ontworpen is, al dan niet met behulp van derden, door hem/haar zelf, en dat wanneer het auteursrecht van toepassing is op het resultaat, hij/zij in het kader van de Auteurswet de feitelijke rechthebbende is. Dace Media garandeert dat het geleverde resultaat, op moment van totstandbrenging, voor zover hij/zij redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, anderszin onderdelen van, of in totaliteit, het resultaat niet onrechtmatig is.
 2. Vanaf het moment dat opdrachtgever het geleverde resultaat, welke is voortgevloeid uit de overeenkomst, gebruikt in een vorm waar dit vanuit het perspectief van Dace Media ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, niet, of nimmer voor bedoeld is, vrijwaart opdrachtgever, Dace Media of door Dace Media ingeschakelde derden, van alle aansprakelijkheid omtrent de eventuele negatieve en/of schadelijke gevolgen aan het resultaat.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Dace Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 4. De door Dace Media te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Dace Media kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste onderhoud daaraan door opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dace Media, opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Dace Media geen invloed op kan uitoefenen.
 6. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Dace Media te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Dace Media in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Dace Media in de gelegenheid te stellen de klachtmelding te (doen) onderzoeken.
 7. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Dace Media opdracht gegeven heeft.
 8. Indien van een gebrek, na het verstrijken van de overeengekomen tien werkdagen, zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel, melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Dace Media de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, ter keuze van Dace Media, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Dace Media te retourneren.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Dace Media daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Dace Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dace Media toerekenbaar is. Indien Dace Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Dace Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dace Media, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dace Media en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Dace Media en de door Dace Media bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9. aansprakelijkheid

 1. Indien Dace Media aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Dace Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dace Media is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Dace Media aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dace Media beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Dace Media is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Dace Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dace Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dace Media toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Dace Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dace Media of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 8. Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt na een periode van twee jaar, ingaande vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

artikel 10. intellectuele eigendom

 1. Dace Media behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dace Media heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder verstaan het octrooirecht, merkrecht, tekening –of modelrecht en auteursrecht, welke toepassing hebben op de resultaten uit de opdracht, komen toe aan de Dace Media.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het tweede lid bedoelde rechten in zijn geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder deze overdracht plaatsvindt worden te allen tijde schriftelijk opgenomen. Tot het moment van de daadwerkelijke overdracht geldt het gebruiksrecht, zoals geregeld in artikel 7, lid 1, van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Dace Media is te allen tijde bevoegd om zijn/haar naam, waaronder begrepen (bedrijfs)logo, signatuur etcetera, op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht, op een voor dat resultaat gebruikelijke wijze, te (laten) vermelden. Opdrachtgever is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dace Media het resultaat zonder vermelding van de naam of signatuur van de Dace Media te veropenbaren of te verveelvoudigen.

artikel 11. toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dace Media partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Dace Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dace Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.